Úvod

Popis rádiového pagingu

Paging (též označovaný jako systém pro vyhledávání osob, systém jednosměrného návěštění nebo radiokontaktní služba) je jeden z moderních prostředků rádiové mobilní komunikace. Veřejný rádiový paging je systém pro předávání krátkých zpráv  z veřejných telekomunikačních sítí na alfanumerické displeje kapesních pagingových přijímačů (pager), většinou pracujících v pásmech velmi krátkých vln. Přitom zprávu je možné adresovat zvolenému příjemci nebo skupině příjemců. Přijímače jsou velice malá zařízení, protože nemusí obsahovat mikrofon, sluchátko, klávesnici ani vysílací část. V současné době jsou odhady rozvoje pagingových sítí spíše konzervativní z důvodu prudkého rozvoje veřejných mobilních systémů, které poskytují službu přenosu krátkých zpráv SMS.

Předávané zprávy mohou být :

  • Tónové - přenáší se určité posloupnosti tónů, které odpovídají předem definovaným zprávám

  • Numerické - vyjadřuje telefonní číslo pro zpětné volání nebo zakódovanou zprávu

  • Alfanumerické - zpráva o délce zpravidla několika desítek znaků

  • Datové - pro přenos obecných datových informací

  • Hovorové - použito zpravidla v neveřejných systémech

Na následujícím obrázku je znázorněna základní architektura pagingového systému.

Zpráva, která má být doručena, se nejdříve do pagingového systému zadá pomocí vhodného přístupového terminálu (access trminal). Toto sdělení se poté přes přístupové sítě (access network) dostane k vlastnímu pagingovému systému. V prvním stádiu používání této technologie byl jako přístupový terminál využíván pouze běžný analogový telefonní přístroj, který ovšem umožňoval předání pouze numerických zpráv. Pro zajištění alfanumerických zpráv je v systému nutná přítomnost spojovatelky, která hovorové sdělení přijme a převede do podoby odpovídající komunikačnímu protokolu. Stejným způsobem lze využívat i mobilní telefony. Postupem času však přibyly další možnosti přístupu k pagingovým službám, a to především prostřednictvím rychle se rozvíjejících datových sítí. Uživatelé tak mohou zprávy zasílat elektronickou poštou, pomocí krátkých textových zpráv z mobilních telefonů a z internetových stránek.

Zadaná zpráva dále přichází do pagingové ústředny (RPS - Radio Paging Switch), která obsahuje jednak komunikační modul a dále databázi, která obsahuje informace o jednotlivých účastnících, povolených službách, přijímačích, geografické oblasti atd. Každé sdělení, přícházející do komunikačního modulu, se nejdříve na základě informací uložených v databázi analyzuje, ověří se identita účastníka a nárok na vyžadovanou službu. Zpráva je dále zařazena do řady čekajících na odeslání do dalšího funkčního bloku, kterým jsou distribuční sítě. Řazení do "fronty" není závislé pouze na času příchodu, ale také na prioritě odeslání. Priorita je u pagingových sytému běžným prvkem a zmenšuje problémy s poměrně malou přenosovou kapacitou těchto systémů. Zprávy s menší prioritou tak nejsou doručeny v reálném čase ale i se zpožděním, což je v některých případech postačující. Systém tak může obsloužit větší množství zákazníkům než dovoluje okamžitá přenosová kapacita, limitovaná především jeho rádiovými kanály.

Dalším blokem v celkové koncepci systému je pagingová distribuční síť (PDN - Paging Distribution Network). Ta předává pagingové zprávy ke stacionárním základnovým stanicím. Distribuční síť využívá různé přenosové prostředky:

  • Radioreléové spoje

  • Metalické spoje

  • Optické spoje

  • Družicové spoje

Pagingové základnové stanice (PBS - Paging Base Station) přijímají vhodným přijímačem  pagingové signály přicházející z distribuční sítě. Tyto signály jsou zde zesilovány, kmitočtově transponovány, demodulovány a upraveny do formátu vhodného pro následující vysílání. Po následující modulaci a zesílení jsou vysílány k pagingovým přijímačům (paging reciever, pager).

Samozřejmou součásti pagingového systému je operační a dohledové centrum (OMC - Operational and Maintenace Centre), které má na starost kontrolní a monitorovací funkce, řeší otázky tarifikace a odstraňuje případné technické poruchy.

Začátek stránky


Obecné principy

Bezšnůrové telefonní přístroje

Buňkové mobilní sítě

UMTS

Bezdrátové technologie

Paging
Úvod
- Obecný popis
- Rádiový sektor
ERMES
Ostatní systémy

Satelit

Mapa

 

Tomáš Richtr
tomas@quick.cz


ČVUT v Praze
K332