Úvod

Ostatní pagingové systémy

AUTORUF

Jedná se o první veřejný systém pro přenos zpráv do vozidel, který začal pracovat v roce 1958 ve Švýcarsku. Pracoval na kmitočtu 80 MHz a používal amplitudovou modulaci.

EUROSIGNAL

Systém, který byl původně navržen jako celoevropský, pracoval na podobném principu jako AUTORUF. K jeho rozšíření však nedošlo.

POCSAG (Post Office Code Standardization Advisory Group)

Tento systém byl vyvinut v letech 1975-1978 ve Velké Británii, později (1982) byl převzat do doporučení CCIR a používá se ve veřejných i neveřejných systémech. Každá země, která tento standard realizovala, používá jiné frekvenční pásmo a pagingové přijímače proto nejsou v různých zemích kompatibilní. Systém pracuje v pásmu 450 MHz od roku 1989 v Německu a ve Francii. Od roku 1991  tento standard používá mezinárodní systém EUROMESSAGE (Německo, Itálie, Velká Británie, Švýcarsko, Francie), který pracuje v pásmu 466 MHz.

Systém pomocí dvoustavové modulace FSK vysílá na nosné frekvenci data přenosovou rychlostí 512 bit/s (později byly specifikovánu varianty 1024 bit/s a 2048 bit/s). Struktura přenášených dat je na obrázku.

Každá skupina dávek začíná synchronizační sekvencí délky 1,125 s, obsahující 576 bitů (opakující se nuly a jedničky). Každá dávka obsahuje 544 bitů, doba jejího trvání je 1,0625 s a skládá se ze 17 kódových slov. První z nich je synchronizační a další jsou po dvou sdruženy do rámců a nesou informaci. Každé kódové slovo má délku 32 bitů. První, inicializační, bit udává zda je v informačním poli přenášena adresa pagingového přijímače, nebo zda je zde obsažena zpráva samotná. Poté následuje 20 informačních bitů, 10 bitů pro korekci a detekci chyb  a následuje jeden bit paritní. Podobně jako u sytému ERMES je zde kladen důraz na úsporu energie. Poněvadž může být každý přijímač adresován pouze v určitém rámci, nemusí být aktivní celou dobu a tím výrazně šetří energii. Systém nabízí přenos tónových (4 tóny), numerických (14 znaků) a alfanumerických (80 znaků) zpráv.

FLEX (Flexible Speeded Wide Area Synchronous Protocol), ReFLEX, InFLEXion

Tento pagingový standard vyvinula a vlastní společnost Motorola a v současné době je konkurenčním systémem pro ERMES. Později byly zpracovány  i další varianty tohoto pagingového systému (obousměrný pagingový systém ReFLEX a systém InFLEXion, přenášející hlasové zprávy). Dle požadavku provozovatele tohoto systému existují varianty systému FLEX, pracující s různými přenosovými rychlostmi. Během jedné periody, trvající 4 minuty, je přeneseno 128 rámců. Každý rámec obsahuje jeden synchronizační blok (115 ms) a 10 datových bloků (každý 160 ms).

 

Přenosová rychlost Modulace Počet kódových slov v bloku
1600 bit/s 2 - FSK 8
3200 bit/s 2 nebo 4 - FSK 16
6400 bit/s 4 - FSK 32

Úspora energie je zde opět řešena způsobem použitým u všech předchozích systémů. Pager přijímá pouze rámce, odpovídající jeho adrese, a ve zbylém čase je vypnut. Dalším vývojovým stupněm je systém ReFLEX, který umožňuje obousměrnou komunikaci. Varianta InFLEXion umožňuje přenášet hlasové zprávy na pagingový přijímač, kde je možné tyto zprávy poslouchat. Princip je zde v podstatě shodný s předchozími, zprávami jsou nyní pouze bloky digitalizovaného hlasu. Parametry rádiového přenosu jsou uvedeny v přehledu pagingových systémů

pACT (personal Air Communications Technology)

Pagingový standard vyvíjený pod patronací společností AT&T, Ericsson a NEC. Jedná se opět o obousměrný systém, narozdíl od ReFLEXu má v obou směrech stejnou přenosovou kapacitu - 8000 bit/s. Parametry rádiového přenosu jsou opět uvedeny v přehledu.

RDS (Radio Data System)

Systém využívající sítě FM VKV vysílačů (pásmo II, 87,5-108 MHz). Informační datový tok je modulován na subnosný kmitočet 57 kHz pomocí FM modulace, se zdvihem 4 kHz. Datová informace e přenáší pomocí tzv. skupin (group), z nichž každá obsahuje 4 bloky po 26 bitech (16 bitů informačních a 10 kontroních). Systém je dnes často používán pro přenos doplňkových informací k rozhlasovému vysílání (název vysílače, dopravní informace, počasí, přepínání hudba/řeč, ...), podporuje však všechny hlavní pagingové zprávy (tónové, numerické a alfanumerické). Velkou výhodou je poměrně jednoduchým způsobem dosažitelné vysoké pokrytí, blížící se absolutnímu pokrytí území. Systém je provozován i v České republice.

Začátek stránky


Obecné principy

Bezšnůrové telefonní přístroje

Buňkové mobilní sítě

UMTS

Bezdrátové technologie

Paging
Úvod
ERMES
Ostatní systémy
- Popis systémů
- Přehled

Satelit

Mapa

 

Tomáš Richtr
tomas@quick.cz


ČVUT v Praze
K332