Úvod

Vrstvový model, logické kanály

Vrstvový model Logické kanály

Na následujícím obrázku je zobrazen vrstvový model systému GSM, který je definován pro tři spodní vrstvy modelu OSI. Každá vrstva je tvořena skupinou tzv. entit, což jsou všechny do ní spadající funkční jednotky.

V dalších úvahách je třeba požít další pojmy - fyzické a logické kanály. Fyzickým kanálem je kombinace  rádiového kanálu o šířce 200 kHz (označeného pomocí ARFCN) a časového intervalu (označené příslušným číslem 0-7). Do každého takto vytvořeného fyzického kanálu potom může být v rozdílných časech procesem mapování vložen různý logický kanál. Seznam a popis logických kanálů je uveden v samostatné kapitole.

  • Fyzická vrstva PH (Physical Layer): Definuje rádiové fyzické kanály, tedy parametry TDMA, FDMA, modulace a mapuje do těchto kanálů kanály logické.

  • Spojová vrstav DL (Data Link Layer): Na této vrstvě je použit protokol LAPDm, což je varianta protokolu LAPD, přizpůsobená pro použití v systému GSM. Na této vrstvě jsou vytvářeny logické kanály.

  • Síťová vrstva NL (Network Layer): Je dále rozdělena na tři podvrstvy :

  • Management rádiových zdrojů RR (Radio Resource Management), který zajišťuje spojení mezi mobilní stanicí a subsystémem základnových stanic BSS, řídí handover, výkony vysálačů apod. Relace  této podvrstvy existují mezi MS a BSS

  • Management mobility MM (Mobility Management), zajišťující funkce vycházející z mobility účastníků. Na starost tedy má aktualizaci polohy, identifikaci a ověření účastníka. Vazby na této podvrstvě existují mezi MS a MSC/VLR, HLR a AuC.

  • Management komunikace CM (Comunication Management) je opět podrobněji dělen :

  • Řízení hovoru CC (Call Control): Zajišťuje vytváření, udržení a ukončení hovorů. Komunikace zde probíhá mezi MS a MSC.

  • Doplňkové služby SS (Suplementary Services): Má na starost registraci, řízení a rušení doplňkových služeb, poskytovaných danou sítí. SS procedury existují mezi MS a MSC/VR, HLR a Auc.

  • Služba krátkých textových zpráv SMS (Short Message Service): Zajišťuje mobilní stanici možnost přijímání a odesílaní krátkých textových zpráv. Komunikace probíhá mezi MS a SMS Centrem SMSC (Short Message Service Centre).

 


Obecné principy

Bezšnůrové telefonní přístroje

Buňkové mobilní sítě
  Obecný popis
Analogové sítě
Digitální systémy
Systém GSM
- Historie
- Základní struktura
- Rádiové rozhraní
- Zpracování signálu
- Bezpečnost
- Vrstvový model
- Přenos dat

UMTS

Bezdrátové technologie

Paging

Satelit

Mapa

 

Tomáš Richtr
tomas@quick.cz


ČVUT v Praze
K332